Ҳамкорлар

Бундан буён «Республика компанияси» деб аталмиш, Масъулияти  чекланган жамият - «O’ZINVESTLOYIHA» Республика инжиниринг компанияси ва бундан буён «Институт» деб аталмиш,  ОАЖ «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA» Лойиха институти  уртасида 2010 йил 8-июлида Хамкорлик тугрисида битим тузилди. Битим предмети куйидагилардан иборат:

  • Инвестиция лойихаларининг лойихаолди хужжатларини ишлаб чикиш буйича кушма фаолият юритиш. Кисман, инвестиция лойихаларининг, шу жумладан Узбекистон Республикаси инвестиция дастурига, модернизация дастурига, киритилган ва бошка лойихаларнинг ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ ларини  ишлаб чикиш;

Кушма фаолият давомида, асосан:

- «Институт»  лойиха олди хужжатларининг техник, технологик, лойиха-смета ва курилиш кисмларини  ишлаб чикаради;

 - «Республика компанияси» лойиха  олди хужжатларнинг молиявий – иктисодий кисмини ишлаб чикаради;

Битим асосида Томонлар келгусида буюртмаларнинг жорий портфелига мувофик ишлар/ хизматларни бажариш учун, уларни бажарилишининг аник (конкрет) шартлари  (Лойиха номи, ищларнинг руйхати,  бажарилиш муддати, нархи, тулов шартлари, ишларни топшириш / кабул килиб олиш ва бошкалар),  кузда тутилган  кушимча битим  ва / ёки шартномалар тузишга келишиб олишди.

Томонлар шунингдек  биргаликда маълумот – информацион,  консалтинг фаолиятини амалга оширишлари  мумкин;

Томонларнинг бирида зарурат пайдо булганда, мазкур Битим доирасида кушимча битимлар тузиш;

Ишлаб чикарилаётган объектни амалга ошириш буйича аник (конкрет) карорлар кабул килиш учун, томонлар хар бир томоннинг мажбуриятлари таксимланган алохида битимлар ва/ёки шартномалар тузишади.